รายการข่าวสารมหาวิทยาลัย

ขอรับเครื่องหมายเชิดชูีเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๐
Image
ขอรับเครื่องหมายเชิดชูีเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๐
รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับปริญญาตีและระดับบัณฑิตศึกษา
Image
รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับปริญญาตีและระดับบัณฑิตศึกษา
ตารางสอบนักศึกษา ภาคปกติ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2/2559
Image
ตารางสอบนักศึกษา ภาคปกติ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2/2559
ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ดูแลงานด้านตำแหน่งวิชาการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น ๓ คณะครุศาสตร์
Image
ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ดูแลงานด้านตำแหน่งวิชาการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น ๓ คณะครุศาสตร์
กาหนดการจัดกิจกรรมโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การจัดการพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) ประจาปี ๒๕๖๐ วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
Image
กาหนดการจัดกิจกรรมโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การจัดการพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) ประจาปี ๒๕๖๐ วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องฑัณทวาลธิเธียเตอร์ ชั้น ๒ อาคาร ๓๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาการ 4.0
Image
มหกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาการ 4.0 14 ก.พ. 2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภักสุรินทร์ ขอเชิญประกวดประดิษฐ์บายศรี ๓ ชั้น สานสัมพันธ์ ๓ วัย
Image
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภักสุรินทร์ ขอเชิญประกวดประดิษฐ์บายศรี ๓ ชั้น สานสัมพันธ์ ๓ วัย
แต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ
Image
แต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ
การแสดงความยินดีในพิธีฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จศึกษา
Image
การแสดงความยินดีในพิธีฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จศึกษา
รายชื่อผู้เข้าอบรมมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกาา 2559
Image
รายชื่อผู้เข้าอบรมมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกาา 2559
ประกาศรับ สมัครผู้เข้าอบรม โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุสภา ๙ มาตรฐาน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 17 มกราคม 2560
Image
ประกาศรับ สมัครผู้เข้าอบรม โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุสภา ๙ มาตรฐาน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 17 มกราคม 2560
ประกาศรับสมัครบุคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 รับสมัคร 1 มกราคม - 20 เมษายน 2560
Image
ประกาศรับสมัครบุคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 รับสมัคร 1 มกราคม - 20 เมษายน 2560
ประกาศคณะกรรมการสรรหา เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Image
ประกาศคณะกรรมการสรรหา เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557-2558 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 28 มกราคม 2560
Image
กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557-2558 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 28 มกราคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรายงานตัว วันที่ 25 ธ.ค. 59 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ผู้ได้ลำดับสำรอง รายงานตัวแทนผู้สละสิทธิ์ โดยเรียงลำดับตามประกาศในเวลา 13.00 น. -13.30 น.
Image
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรายงานตัว วันที่ 25 ธ.ค. 59 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ผู้ได้ลำดับสำรอง รายงานตัวแทนผู้สละสิทธิ์ โดยเรียงลำดับตามประกาศในเวลา 13.00 น. -13.30 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
Image
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ขอเชิญรับฟังสัมมนาวิชาการ เรื่อง Why do University Need to Undertake Quality Research ? โดย Professor Dr. Anthony R. Moon และ การขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม โดย ดร.ถนอม อินทรกำเนิด
Image
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยศูนย์วิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญรับฟังสัมมนาวิชาการ เรื่อง Why do University Need to Undertake Quality Research ? โดย Professor Dr. Anthony R. Moon และ การขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม โดย ดร.ถนอม อินทรกำเนิด
ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560
Image
ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

© 2016 Surindra Rajabhat University, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : adminweb@srru.ac.th

เมนูอื่นๆ

Social Media