ลิ้งค์ด่วน บริการวิชาการ ระบบเครือข่าย บริการด้านไอที บริการอื่นๆ รวมสายตรงผู้บริหาร งานวิจัยที่เผยแพร่ แบบฟอร์มกองทุน

บริการอีเมล์บุคลากร
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
 
รายละเอียดข่าว หน้าหลัก | ปิดหน้าต่าง
หัวข้อข่าว : กำหนดการโครงการสัมมนาวิชาการและพิธีลงนามความร่วมมือ

กำหนดการโครงการสัมมนาวิชาการและพิธีลงนามความร่วมมือ

กำหนดการโครงการสัมมนาวิชาการและพิธีลงนามความร่วมมือ

วันที่ ๓ ?   สิงหาคม  ๒๕๔๘

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

วันที่ ๓  สิงหาคม  ๒๕๔๘

                                                                คณะอธิการบดีเดินทางถึงมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

วันที่ ๔  สิงหาคม  ๒๕๔๘

                ๐๙.๐๐ ? ๑๒.๐๐ น.               เยี่ยมชมกิจการของทางมหาวิทยาลัย

                                                                หอสมุดกลาง  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ศูนย์วิทยาศาสตร์ประยุกต์

และหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจจอมสุรินทร์ (UBICS)

                ๑๓.๐๐ ? ๑๗.๐๐ น.              ศึกษาดูงานสถานที่น่าสนใจของจังหวัดสุรินทร์

                ๑๘.๐๐ น.                               งานเลี้ยงต้อนรับอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยเขตลุ่มแม่น้ำโขง ใต้ อาคาร ๓๑

วันที่ ๕  สิงหาคม  ๒๕๔๘                  

                ๐๘.๐๐ น. ? ๐๙.๐๐ น.          ลงทะเบียน

                ๐๙.๐๐ น. ? ๐๙.๓๐ น.          อธิการบดีกล่าวรายงานโครงการ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์เปิดงาน

และกล่าวต้อนรับอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

                ๐๙.๓๐ น. ? ๑๑.๓๐ น.         สัมมนาหัวข้อเรื่อง ?สถานการณ์ลุ่มแม่น้ำโขง ในประเทศเวียดนาม, ลาว,กัมพูชา,

ไทย? โดยอธิการบดี จาก

Maharishi Vedic University (MVU), Cambodia  University of  Social Science

and Humanities  (HCMC), Vietnam. Champasak University, Loa PDR. และ

Surindra Rajabhat University, Thailand

                ๐๑.๓๐ น. ? ๑๓.๐๐ น.         พักรับประทานอาหาร

                ๐๕.๐๐ น. ? ๑๖.๐๐ น.          พิธีเปิดการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยใน   ประเทศ โดย นายก

สภามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

อธิการบดีทั้ง ๔ แห่ง  กล่าวสุนทรพจน์

พิธีลงนามความร่วมมือมหาวิทยาลัย เขตลุ่มแม่น้ำโขง

Maharishi Vedic University (MVU), Cambodia  University of  Social Science

and Humanities  (HCMC), Vietnam. Champasak University, Loa PDR.

Leoi Rajabhat University

Ubonrajathanee Rajabhat University และ Surindra Rajabhat University

                ๑๖.๐๐ น.                               อธิการบดีกล่าวเปิดการสัมมนา

                ๑๗.๐๐ น.                               คณะอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ  : 

๑.  ทุกรายการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

                                ๒. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ศูนย์วิเทศสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์  โทรศัพท์ ๐-๔๔๕๒-๑๓๘๗

ที่มา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผู้เขียนข่าว : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Surindra Rajabhat University All rights reserved.  Contact webmaster@srru.ac.th