ลิ้งค์ด่วน บริการวิชาการ ระบบเครือข่าย บริการด้านไอที บริการอื่นๆ รวมสายตรงผู้บริหาร งานวิจัยที่เผยแพร่ แบบฟอร์มกองทุน

บริการอีเมล์บุคลากร
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
 
รายละเอียดข่าว หน้าหลัก | ปิดหน้าต่าง
หัวข้อข่าว : คุณลักษณะโปรแกรมประยุกต์ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน พัสดุ

คุณลักษณะโปรแกรมประยุกต์ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน พัสดุ

และการเจ้าหน้าที่

.....................................................................

 

1.  รายละเอียดทั่วไปของระบบงาน

 

          การออกแบบระบบต้องสามารถรองรับเทคโนโลยี  Web Base  Application สามารถใช้ได้กับฐานข้อมูลชนิด (RDBMS) Relational Database Management System มีความยืดหยุ่นสูง  สามารถทำงานบนเครื่อง PC มาตรฐาน พร้อมทั้งสนับสนุนการทำงาน Concurrency Control รองรับการทำงานในรูปแบบ Multi Users สามารถ Lock Record ที่กำลังมีผู้ใช้งานทำงานอยู่ได้ โดยมีรูปแบบที่ใช้งานง่าย และสามารถขยายขีดความสามารถในอนาคตได้ โดยใช้ฐานข้อมูล Oracle  หรือ  Informix  หรือ   Sybase  และต้องถ่ายโอนข้อมูลโปรแกรมบริหารงานทะเบียนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้สามารถทำงานบน  Web Base Application  

          ระบบงานต้องมีความยืดหยุ่นสูงในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อโปรแกรมและรายงานต่าง ๆ   มีความเป็นมาตรฐานในการทำงานหรือการออกแบบหน้าจอการทำงานในส่วนต่าง ๆ อาทิ การบันทึกเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล รวมทั้งการออกรายงานต่าง ๆ  จำนวนการใช้งานจำนวน  20 ผู้ใช้งาน เป็นต้น  ซึ่งมีรายละเอียดทั่วไป ดังนี้

 

1.  ระบบงานประกอบด้วยระบบงาน ดังต่อไปนี้

 

ระบบงานย่อย

คุณสมบัติทั่วไป

Concurrency Control

สำหรับการใช้งานระบบงานที่มีการเข้าใช้งานพร้อม ๆ กันหลาย ๆ คนนั้น ระบบสามารถรองรับการทำงานในรูปแบบ Multi Users สามารถทำการ Lock Record ที่กำลังมีผู้ใช้งานทำงานอยู่ได้ เพื่อความถูกต้องของข้อมูล (Data Integrity)

Standard Program

ระบบงานมีความยืดหยุ่นสูงในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อโปรแกรม มีความเป็นมาตรฐานในการทำงานหรือการออกแบบหน้าจอการทำงานในส่วนต่าง ๆ ภายในโปรแกรมมีการแสดงรายการข้อมูลจากฐานข้อมูลให้กับผู้ใช้งานในตารางและมีการแยกส่วนการบันทึกเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล รวมทั้งการออกรายงานต่าง ๆ  เพื่อความเป็นมาตรฐาน โดยการการทำงานในโหมดต่าง ๆ สามารถใช้งานได้ทั้งคีย์ลัดหรือคลิกจากปุ่มการทำงานได้

สำหรับการเลือกรายการข้อมูล (Popup) ในขณะที่ทำงาน จะมีการทำงานในลักษณะ Zoom and Select และสามารถ Drill Down ต่อไปยังโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้

Security and Authorization

มีระบบป้องกันติดตามและตรวจสอบบุคคลที่ ไม่เกี่ยวข้องในการเข้าถึงข้อมูลได้ โดยมีการบันทึกรหัสผ่านก่อนเข้าใช้งาน และมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการควบคุม    ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลตามกลุ่มผู้ใช้งานหรือ  ส่วนงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแบ่งระดับของผู้ใช้ออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ได้ไม่จำกัด เช่น กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามหน่วยงาน กลุ่มผู้บริหารตามหน่วยงาน กลุ่มผู้บริหาร และกลุ่มผู้ดูแลระบบงานเป็นต้น รวมถึงมีการเข้ารหัสข้อมูลที่มีความสำคัญ เช่น รหัสผ่านเข้าสู่ระบบนอกจากนี้ระบบรักษาความปลอดภัย ยังสามารถบันทึกเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขรายละเอียดผู้ใช้ระบบ ยกเลิกการใช้งานของ User ในระบบงาน แก้ไข สิทธิสำหรับผู้ใช้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

Popup Manager

ผู้ใช้งานสามารถกำหนดข้อมูลที่จะแสดงใน Popup ได้เอง โดยในส่วนของการเลือกรายการข้อมูลในขณะที่ทำงาน จะมีการทำงานในลักษณะ Zoom and Select สามารถค้นหารายการจากเนื้อหาภายในข้อมูลแบบ Wide card Searching ได้ เช่น %บริหาร% ระบบจะค้นหาคำที่มีคำว่าบริหารขึ้นมาแสดง โดยสามารถกำหนดให้แสดงเฉพาะที่มีคำนำหน้า/ตามหลังหรือภายในข้อความที่ปรากฏคำว่าบริหารได้ หรือสามารถเรียงลำดับข้อมูลในแต่ละช่องข้อมูลได้ (Columns)   นอกจากนี้ยังสามารถ Drill-Down เพื่อเรียกโปรแกรมบันทึกข้อมูลได้ในกรณีที่ต้องการแสดงรายการทั้งหมดหรือเพิ่มเติมข้อมูลในกรณีที่ไม่ปรากฏในรายการ Popup

Report Manager

มีโปรแกรมควบคุมการกำหนดเงื่อนไขแสดงผลรายงานที่มีความยืดหยุ่นสูงในการกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงชื่อรายงานต่าง ๆ มีความเป็นมาตรฐานในส่วนต่าง ๆ เช่น หัวรายงาน จะประกอบด้วยรหัสรายงาน ชื่อหน่วยงาน ชื่อรายงาน วันที่และเวลาที่พิมพ์ ผู้พิมพ์รายงาน และเงื่อนไขในการแสดงผลรายงาน เป็นต้น ส่วนเนื้อหารายงานนั้นผู้ใช้งานสามารถทำการ Drill Down ตามการจัดกลุ่มข้อมูลไปยังจุดที่ปรากฏรายละเอียดภายในกลุ่มได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ผู้ใช้งานต้องสามารถกำหนดเงื่อนไขในการออกรายงานได้ทั้งแบบกำหนดค่าจาก..ถึง... (From. To) หรือแบบกลุ่มข้อมูลที่ไม่เป็นช่วงจาก..ถึง... (Is one of) รวมทั้งกำหนดการจัดเรียงข้อมูลในรายงานได้

Enterprise Searching

สามารถสอบถามข้อสนเทศตามรูปแบบที่ต้องการได้อย่างยืดหยุ่น สะดวก และรวดเร็ว โดยระบบมีวิธีการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศด้วยเทคนิค Wide card Searching ที่รวดเร็ว เที่ยงตรง และเชื่อถือได้ในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และวางแผนในการบริหาร

 

2.  ด้านความปลอดภัย

1) สามารถนำ Username และ Password ไปตรวจสอบสิทธิการใช้งานก่อนที่ระบบจะทำงานและแบ่งแยกสิทธิต่าง ๆ ทั้งระบบเมนู และฐานข้อมูล ให้กับแต่ละบุคคลได้

2) สามารถบริหารการใช้ข้อมูล ในด้านการเรียกดู แก้ไข เพิ่มเติม จนถึงระดับ Data Record และ Data Fields โดยเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบสามารถกระทำการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ถูกต้องตามสิทธิที่ทางราชการกำหนด ได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

3) สามารถตรวจสอบการใช้งานว่าใครเข้าไปปรับปรุงแก้ไขหรือสั่งพิมพ์อะไร เมื่อไรได้

4) มีระบบคำสั่งที่สามารถคัดข้อมูลที่ใช้ในระบบทั้งหมดไปจัดทำเป็น  Backup และสามารถนำกลับมา Restore ได้อย่างอัตโนมัติ

5) มีระบบป้องกันความปลอดภัยที่เกิดจากโปรแกรมไวรัสคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ

 

3.  ด้านการใช้งาน

1)      สามารถทำงานในลักษณะ Online ได้ทั้งระบบ

2)      มีระบบเมนูคำสั่งต่าง ๆ เป็นมาตรฐาน ใช้งานง่าย ครบถ้วนและถูกต้องตามที่กำหนด

3)      มี Help Menu เพื่อให้ผู้ใช้งานเรียกดูเมื่อเกิดปัญหาได้ตลอดในทุกขั้นตอน

4)      มีการตรวจสอบข้อมูลในทุก ๆ ช่องที่ทำการบันทึกหรือแก้ไข ตามเงื่อนไขที่กำหนดได้

5)      สามารถสร้างตัวอย่างก่อนพิมพ์รายงานต่าง ๆ

6)      สามารถพิมพ์รายงานตามแบบฟอร์มที่มีความจำเป็นได้ครบถ้วนตามที่กำหนด

7)   สามารถเรียกข้อมูลที่มีอยู่ตามเงื่อนไขต่าง ๆ มาประมวลผล และนำเสนอที่หน้าจอ หรือจัดทำเป็นรายงานอย่างง่าย ๆ เพื่อตอบสนองงานด่วนได้

2.  รายละเอียดเฉพาะคุณลักษณะโปรแกรมระบบงาน

 

1.  ระบบงานบุคลากรและบัญชีถือจ่าย

ระบบงานการเจ้าหน้าที่จะต้องครอบคลุมงานที่เกี่ยวข้องกับงานบุคลากร และเงินเดือน เช่น ประวัติบุคลากร การเลื่อนขั้น การรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การคำนวณเงินเดือน ภาษี และสามารถพิมพ์ Slip เงินเดือนได้จากระบบ   มีคุณลักษณะดังนี้

1)  สามารถบันทึกทะเบียนข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ  ลูกจ้างชั่วคราว  ลูกจ้างตามโครงการพิเศษต่างๆ

2)  สามารถเก็บทะเบียนประวัติบุคลากร  และประวัติต่างๆ เช่น การอบรม การเลื่อนขั้น การได้เครื่องราชอิสริยาภรณ์

3)  มีระบบประมวลผลการเลื่อนขั้น  การได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

4)  มีระบบจัดการด้านการเกษียน อายุงาน และการดำเนินการด้านบำเหน็จ บำนาญ

5) สามารถเชื่อมโยงกับระบบพิมพ์บัตรประจำตัวบุคลากรได้

6)  มีระบบจัดการเรื่องวันลาประเภทต่างๆ  และการไปราชการ นอกสถานที่

 

1.1 ระบบเงินเดือน

1)   จัดเก็บทะเบียนข้อมูลพนักงาน แต่ละคน

2)        เก็บประวัติ เบื้องต้น ก่อนเข้าทำงาน

3)        สามารถสืบค้น ข้อมูลพนักงานได้โดยง่าย  และเรียกดูประวัติได้สะดวก

4)        คำนวณเงินเดือนของพนักงานได้

5)        สามารถคำนวณ ภาษี ? ประกันสังคม  และทำการหักจากบัญชีเงินเดือนได้

6)        รองรับการบันทึกรายได้พิเศษ ที่นอกจากเงินเดือน เช่น ค่าล่วงเวลา  ค่าตอบแทน

พิเศษ

7)        สามารถกำหนดตัดบัญชีเงินเดือน เป็นรายเดือน ตามวงเงินที่กำหนดได้

8)        พิมพ์ Slip เงินเดือนได้จากระบบ

9)        สามารถทำรายการในแบบ Disk และ ส่งให้กับธนาคารได้

10)    ออกรายงาน แสดงรายได้ และ ภาษี สะสมของพนักงานแต่ละคนได้  พร้อมใบรับรอง

การหักภาษี

11)    เก็บประวัติ การปรับเปลี่ยนตำแหน่ง สถานะภาพ ต่างๆ  และสืบค้นย้อยหลังได้

12)    รองรับการเก็บประวัติการลงเวลาทำงานและวิเคราะห์การทำงานสาย ของพนักงานได้

13)    เก็บประวัติการลาประเภทต่างๆ

14)    ออกรายงานประวัติการลา ของพนักงาน จำนวนที่เหลือ

15)    เก็บ ภาพถ่าย และสามารถ ออกบัตรประจำตัวได้จากระบบ

16)    ออกรายงานสรุปการหักภาษี ประจำเดือน และประจำปีได้

17)    ออกรายงานสรุปการหักเงินประกันสังคม ประจำเดือน และประจำปีได้

18)    ออกรายงานสรุปเงินเดือน  เงินค่าล่วงเวลา  ค่าตอบแทนพิเศษ ของพนักงานตาม

หน่วยงานต่างๆ  และสรุปเป็นตัวเลขในภาพรวมได้

 

2.  ระบบงานบัญชี การเงิน  และงบประมาณ

        ระบบงานบัญชีจะต้องรองรับการบริหารงานในลักษณะของระบบบัญชี 3 มิติ  โดยจำแนกรายการตามแผนงาน หน่วยงาน และกองทุน ตามเกณฑ์พึงรับ ? พึ่งจ่าย และต้องรองรับระบบงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีแยกประเภท บัญชีเจ้าหนี้ งานวัสดุ และงานครุภัณฑ์  โดยรวมถึง

1)      การออกแบบเอกสารทางการเงินและบัญชี

2)      การออกแบบสมุดบันทึกรายการทางบัญชี

3)      การออกแบบผังบัญชี

4)      การกำหนดรหัสบัญชี

5)      การบันทึกบัญชีที่เป็นไปตามหลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วไป

6)      การออกแบบระบบงานทางการบัญชีประจำวัน ประจำเดือน ประจำไตรมาสและ

ประจำปี  ซึ่งรายงานดังกล่าวเป็นรายงานตามแผนงาน หน่วยงานและกองทุน รวมทั้งระบบบัญชีต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลงาน

7)      การจัดทำรายงาน โดยรายงานหลักประกอบด้วย

8)      งบดุล

9)      งบรายได้ค่าใช้จ่าย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม

10)  งบกระแสเงินสด

11)  รายงานการรับเงิน

12)  รายงานการจ่ายเงิน

13)  รายงานรายละเอียดลูกหนี้/เจ้าหนี้

14)  รายงานทางการเงินการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

 

3.   ระบบงานการเงิน

             เป็นระบบบัญชีย่อยที่เชื่อมต่อกับระบบงบประมาณและระบบบัญชี  โดยงานหลักของระบบนี้ คือ การรับเงิน และจ่ายเงิน

 

 

 

3.1   การรับเงิน

            ระบบต้องสามารถรับเงินและระบุประเภทของเงินที่รับได้พร้อมจัดทำใบเสร็จรับเงิน  และระบบต้องสามารถจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องได้ตามต้องการ เช่น

1)   รายงานข้อมูลที่เกี่ยวกับการเงินประจำวัน ประจำเดือน หรือตามที่ต้องการ  โดยจำแนกตามประเภทของเงินรับ กองทุน หน่วยงาน

2)      รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการรับเงินแยกตามพนักงานผู้รับเงินแต่ละคน

3)      รายงานข้อมูลสรุปเกี่ยวกับเงินสดย่อย

4)      รายงานข้อมูลสรุปเกี่ยวกับยอดเงินรับประจำวัน

8)  รายงานข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการรับเงินทั้งหมด

 

        3.2   การจ่ายเงิน

           ระบบต้องสามารถบันทึกการจ่ายได้ทุกประเภทรายจ่าย     ระบบต้องสามารถจัดทำรายงานที่

เกี่ยวข้องได้ตามต้องการ เช่น

1)      รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินประจำวัน / เดือน หรือตามที่ต้องการ

2)      จำแนกตามประเภทของรายจ่าย แผนงาน งาน / โครงการ หมวดรายจ่าย

3)      รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการรับเงินแยกตามพนักงานผู้จ่ายเงินแต่ละคน

4)      รายงานข้อมูลสรุปเกี่ยวกับยอดเงินจ่ายประจำวัน

Surindra Rajabhat University All rights reserved.  Contact webmaster@srru.ac.th