ลิ้งค์ด่วน บริการวิชาการ ระบบเครือข่าย บริการด้านไอที บริการอื่นๆ รวมสายตรงผู้บริหาร งานวิจัยที่เผยแพร่ แบบฟอร์มกองทุน

บริการอีเมล์บุคลากร
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ หน้าหลัก | ปิดหน้าต่าง
19/12/2558 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป
23/11/2558 ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอและเข้าร่วมงานประชุมสัมนาวิชาการระดับนานาชาติ
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอและเข้าร่วมงานประชุมสัมนาวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๕๙
17/11/2558 ขายทอดตลาดพัสดุชารุด เสื่อมสภาพ ไม่จาเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป
ขายทอดตลาดพัสดุชารุด เสื่อมสภาพ ไม่จาเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป
11/11/2558 ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอและเข้ารวมประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอและเข้ารวมประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๕๙
10/11/2558 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
08/05/2557 ปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
ปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
07/11/2556 ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสายสนับสนุน R to R
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสายสนับสนุน R to R มหาวิทยาลัยราชภัฏุสุรินทร์
05/11/2556 ความร่วมมือของอาเซียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง "ความร่วมมือของอาเซียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"
05/07/2556 เรื่อง การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เรื่อง การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
05/02/2556 โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง แนวทางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อประกอบการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
24/01/2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
24/01/2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
23/01/2556 ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
04/01/2556 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
28/12/2555 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
เรื่อง การรับสมัคร กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
17/12/2555 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้่ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
04/12/2555 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา
เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์ และวิธีคัดเลือกบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
23/11/2555 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา ประจำภาคเรียน ๒ / ๒๕๕๕
22/10/2555 ให้นักศึกษาที่สำเร็จศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษารับเงินค่าประกันทรัพย์เสียหายคืน
ให้นักศึกษาที่สำเร็จศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษารับเงินค่าประกันทรัพย์เสียหายคืน
21/06/2555 บริษัท EBSCO Publishing จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่ง
ภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS) ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจำนวน 13 ฐานข้อมูล ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการบอกรับเพื่อให้บริการกับมหาวิทยาลัย/สถาบันทั้ง 78 แห่ง อาทิเช่น ฐานข้อมูล ScienceDirect ฐานข้อมูล Proquest Dissertation ฐานข้อมูล ISI Web of Science


12345678910111213141516171819202122232425หน้าถัดไป >>

หน้า 1 รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 486 รายการ

Surindra Rajabhat University All rights reserved.  Contact webmaster@srru.ac.th