ลิ้งค์ด่วน บริการวิชาการ ระบบเครือข่าย บริการด้านไอที บริการอื่นๆ รวมสายตรงผู้บริหาร งานวิจัยที่เผยแพร่ แบบฟอร์มกองทุน

บริการอีเมล์บุคลากร
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ หน้าหลัก | ปิดหน้าต่าง
08/05/2557 ปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
ปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
07/11/2556 ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสายสนับสนุน R to R
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสายสนับสนุน R to R มหาวิทยาลัยราชภัฏุสุรินทร์
05/11/2556 ความร่วมมือของอาเซียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง "ความร่วมมือของอาเซียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"
05/07/2556 เรื่อง การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เรื่อง การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
05/02/2556 โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง แนวทางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อประกอบการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
24/01/2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
24/01/2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
23/01/2556 ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
04/01/2556 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
28/12/2555 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
เรื่อง การรับสมัคร กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
17/12/2555 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้่ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
04/12/2555 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา
เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์ และวิธีคัดเลือกบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
23/11/2555 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา ประจำภาคเรียน ๒ / ๒๕๕๕
22/10/2555 ให้นักศึกษาที่สำเร็จศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษารับเงินค่าประกันทรัพย์เสียหายคืน
ให้นักศึกษาที่สำเร็จศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษารับเงินค่าประกันทรัพย์เสียหายคืน
21/06/2555 บริษัท EBSCO Publishing จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่ง
ภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS) ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจำนวน 13 ฐานข้อมูล ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการบอกรับเพื่อให้บริการกับมหาวิทยาลัย/สถาบันทั้ง 78 แห่ง อาทิเช่น ฐานข้อมูล ScienceDirect ฐานข้อมูล Proquest Dissertation ฐานข้อมูล ISI Web of Science
13/06/2555 การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
16/03/2555 พระราชดำริสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการ
ด้วยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดทำสื่อภาพเคลื่อนไหว(animation)
15/03/2555 โครงการ การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ วันที่ 16-17 และ 23-24 พ.ค 2558
โครงการ การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
16/02/2555 กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ปีการศึกษา 2553-2554
06/12/2554 ประกาศ แจ้งผู้สมัครเข้าศึกษา โครงการ ป.บัณฑิต(เอกชน) ด่วนที่สุด!!!
คุรุสภาแจ้งให้ มรภ.สุรินทร์ ส่งข้อมูล


12345678910111213141516171819202122232425หน้าถัดไป >>

หน้า 1 รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 481 รายการ

Surindra Rajabhat University All rights reserved.  Contact webmaster@srru.ac.th