50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
186 หมู่ 1 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 044-710000 โทรสาร 044-514694 อีเมล srru.official@srru.ac.th
แผนที่
แผนที่เส้นทาง
แผนผัง
อำนาจหน้าที่