อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อีเมล: kanok.cc@srru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0818763554

รองอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง
ฝ่ายวางแผน วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
อีเมล: Pangchan333@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0862454129
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง
ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์
อีเมล: chalongsuktong@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0896269662
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย
ฝ่ายวิชาการ
อีเมล: ampapun.po@srru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0818797895
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักราวุธ สิทธิพรมมา
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
อีเมล: chakrawut.si@srru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0910159668
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล
ฝ่ายพัฒนาองค์กร
อีเมล: apichargorn@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0865844049

ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์นิภาวัลย์ พุทธไทยรัช
ฝ่ายการคลังและสิทธิประโยชน์
อีเมล: put.nipawan@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0989713661
ดร.ธัญเทพ สิทธิเสือ
ฝ่ายกิจการพิเศษ
อีเมล: thanyatep.s@srru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0956124821
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียา งามสอาด
ฝ่ายประกันคุณภาพ
อีเมล: preeya.srru@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0956027145

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัตร์ ภูระธีรานรัชต์
คณะวิทยาการจัดการ
อีเมล: teerawat.pura@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0924914292
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ
คณะครุศาสตร์
อีเมล: khenkhem@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0842847848
อาจารย์ดวงตา โนวาเชค
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อีเมล: duangtar.no@srru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0813934355
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง
คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
อีเมล: autcharapron2510@gmail.con
เบอร์โทรศัพท์: 0874562407
รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อีเมล: bancha.ch@srru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0856366340
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทา สมเป็น
คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
อีเมล: prawatnun@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์: 0933599639

ผู้อำนวยการสำนัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์
สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล: sangoonrat@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0804679422
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภางค์ นันตา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
อีเมล: supang79@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0896269016
อาจารย์รัชดา ธนูศิลป์
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
อีเมล: 2ratchada@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0616509159
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม หอมคำ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อีเมล: uuddoomm@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0812509823
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักราวุธ สิทธิพรมมา
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
อีเมล: chakrawut.si@srru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0910159668