ประเภทหมายเลขโทรศัพท์ต่อหมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ระบบ Operator หลัก
04 4710 000
1 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2 สำนักงานอธิการบดี
3 กองพัฒนานักศึกษา
4 กองคลัง
5 กองบริหารงานบุคคล
6 กองนโยบายและแผน
7 งานพัสดุ
8 คณะ/สำนัก/สถาบัน
9 โครงการบัณฑิตศึกษา
สายตรง
04 4710 011คณะครุศาสตร์0100
04 4710 012คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์0302
04 4710 013คณะวิทยาการจัดการ0400
04 4710 014คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0201
04 4710 015คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม0501
04 4710 016คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร0203
04 4710 017สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ0700
04 4710 018สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0800
04 4710 019สำนักงานอธิการบดี0601
04 4710 020กองพัฒนานักศึกษา1000
04 4710 021กองคลัง0603
04 4710 022กองบริหารงานบุคคล0606
04 4710 023กองนโยบายและแผน9905
04 4710 024งานพัสดุ0602
04 4710 025สำนักศิลปะและวัฒนธรรม0900
04 4710 026สถาบันวิจัยและพัฒนา1100
04 4710 027โครงการบัณฑิตศึกษา1201
04 4710 028โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์0105
04 4710 029ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง9950
ระบบ Operator สำรอง
06 5240 1781-1784ต่อเช่นเดียวกับระบบ Operator หลัก4500