มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

186 หมู่ 1 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ 32000
อีเมล srru.official@srru.ac.th
โทรศัพท์ 044-710047, 0652401781, 0652401782, 0652401783, 0652401784
โทรสาร 044-041591

แผนที่

แผนผัง