ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

หน่วยงาน/สถานที่ สังกัด โทรศัพท์ภายใน โทรศัพท์ภายนอก
ห้องเลขานุการอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี 9903 044-521389
ห้องเลขานุการรองอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี 9921 044-041558
ห้องผู้ช่วยอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี - 044-713728
ห้องผู้อานวยการสำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี 0614 -
ฝ่ายธุรการ (1) สำนักงานอธิการบดี 0600 044-041591,044-710043
ฝ่ายธุรการ (2) สำนักงานอธิการบดี 0601 044-710044
ฝ่ายธุรการ (3) สำนักงานอธิการบดี 0607 -
ฝ่ายพัสดุ สำนักงานอธิการบดี 0602 044-041559,044-710045
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี 0604 044-041590,044-710047
ฝ่ายสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี 0605 -
ฝ่ายรักษาความปลอดภัย สำนักงานอธิการบดี 0616 044-713892,044-710051
ฝ่ายยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี 9925 044-041562
ฝ่ายอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี 9928 -
ศูนย์วิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี - 044-041523
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 0603 044-041594,044-710046
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี 0606 044-512501
กองนโยบายและแผน (1) สำนักงานอธิการบดี 0613 044-521387
กองนโยบายและแผน (2) สำนักงานอธิการบดี 9905 044-710049
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 9922 -
ห้องนอนเวร สำนักงานอธิการบดี 0615 044-710050
สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 0100 044-041551-2,044-521390,044-710037
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (1) คณะครุศาสตร์ 0101 044-041556
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (2) คณะครุศาสตร์ 0103 -
สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ 0104 044-519118
โรงยิมเนเซียม คณะครุศาสตร์ 0102 -
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะครุศาสตร์ 0105 044-521007,044-710038
สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 0302 044-513369
ห้องคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 0301 044-521391,044-710039
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 0300 -
สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ฯ 0303 044-041556
สาขาวิชาศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 0304 -
สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 0305 -
สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 0401 044-521392
สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 0201 044-521393,044-710039
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ฯ 0200 -
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ฯ 0204 -
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 0205 -
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 0206 -
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 0207 -
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 0208 -
สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 0209 -
สาขาวิชา ค.บ.คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 0210 -
สาขาวิชาแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์ฯ 0211 -
การบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ 0213 -
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 0214 -
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ฯ 0215 -
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 0617 -
สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0500 044-041555
สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - 044-710042
หน่วยบ่มเพาะเฉพาะกิจ (ยูบิค) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - 044-515172
ห้องหัวหน้าสำนักงานคณะเทคโนโลยีฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0501 -
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0502 -
สำนักงานคณบดีคณะเกษตรฯ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมฯ 0204 044-521386,044-041505
สำนักงานผู้อานวยการสำนักวิทยบริการฯ สำนักวิทยบริการฯ 0700 044-521388,044-710057
งานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการฯ 0701 -
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(ศูนย์คอมพิวเตอร์) สำนักวิทยบริการฯ 0704 044-710053
ฝ่ายบริการอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการฯ สำนักวิทยบริการฯ 0705 -
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ (1) สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 0800 044-713729,044-041620
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ (2) สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 0801 044-710054
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 0900 044-041587,044-710055
หอวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 0901 -
สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย 1201 044-518134
ห้องคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย 1200 -
สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 1202 -
ปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย 1203 044-041622
สำนักงานผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา 1100 044-041561
ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา 1101 044-041587
สำนักงานผู้อานวยการสถาบันเอเชียศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา - 093-4211566
ศูนย์ภาษา สถาบันเอเชียศึกษา 0703 044-518147,044-041541
ห้องสภาคณาจารย์ สภาคณาจารย์ 9941 -
ศูนย์มาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 0011 044-713901
ศูนย์มาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ - 044-710035
ศูนย์ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 9923 -
อาคารจอมสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ - 044-512989
ฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ - 044-041553
ศูนย์กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ - 044-041560

© 2016 Surindra Rajabhat University, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : adminweb@srru.ac.th

เมนูอื่นๆ

Social Media