คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นหน่วยงานราชการหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก หน้า 1 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547

ปรัชญา

มาตรฐานวิชาการ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา ร่วมพัฒนาสังคม และศิลปวัฒนธรรม

ปณิธาน

-

พันธกิจ

 1. ด้านการผลิตบัณฑิต
 2. ด้านการวิจัย และงานสร้างสรรค์
 3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
 4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 5. ด้านการพัฒนาองค์กร

วิสัยทัศน์

ภายในปี พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นองค์กรที่ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ควบคู่กับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร มีวัฒนธรรมการประเมิน ตรวจสอบ มีความโปร่งใส รับผิดชอบ และยุติธรรม บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะและความสามารถในการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน

วัตถุประสงค์

-

หลักสูตรที่เปิดสอน

 1. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
 2. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
 3. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
 4. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
 5. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
 6. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
 7. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 8. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 9. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 10. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
 11. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 12. นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 13. รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิขารัฐศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564


เว็บไซต์