คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


องค์กรที่เน้นด้านวิชาการเสริมสร้างนวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืน

ปรัชญา

เทคโนโลยีสร้างสรรค์ มุ่งเน้นวิชาการ บริการท้องถิ่น

ปณิธาน

-

พันธกิจ

 1. ด้านผลิตบัญฑิตให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน ท้องถิ่น และผู้ประกอบการ
 2. สร้างผลงานนการวิจัยให้เป็นที่ยอมรับภายใน และตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
 3. ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
 4. อนุรักษ์และส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 5. และบริการจัดการที่มีธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์

องค์กรที่เน้นด้านวิชาการเสริมสร้างนวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืน

วัตถุประสงค์

-

หลักสูตรที่เปิดสอน

 1. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
 2. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
 3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 4. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
 5. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
 6. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
 7. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 8. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
 9. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562


เว็บไซต์