คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ


จัดการศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกสาขาวิชา เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานระดับสากลได้ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ นำมาบูรณาการสู่การเรียนการสอน และสร้างเครือข่ายงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติพัฒนาองค์ความรู้ในการบริการวิชาการเชิงรุก มุ่งเน้นการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน และท้องถิ่นอย่างยั่งยืนพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นเลิศทำนุบำรุงและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมและเรียนรู้ การอยู่ร่วมกันภายใต้พหุวัฒนธรรม

ปรัชญา

ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาความรู้ มุ่งสู่การวิจัยและบริการท้องถิ่นสู่สากล

ปณิธาน

เราจะมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ พัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าทาง วิชาการ ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ

พันธกิจ

 1. จัดการศึกษาและผลิตบัณฑิต พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกสาขาวิชาสู่การผลิตบัณฑิตให้มี คุณภาพตามมาตรฐาน และสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานระดับสากลได้
 2. ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพน ามาบูรณาการสู่การเรียนการสอน และสร้างเครือข่ายงานวิจัย ระดับประเทศและนานาชาติ
 3. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในการบริการวิชาการ มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างศักยภาพ ความยั่งยืนแก่สังคมและชุมชนท้องถิ่น
 4. ระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
 5. ทำนุบำรุงและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย ส่งเสริมและเรียนรู้ การอยู่ร่วมกันภายใต้พหุ วัฒนธรรม

วิสัยทัศน์

คณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้น าด้านการบริหารจัดการ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ บูรณาการองค์ ความรู้ผ่านงานวิจัย สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และยกระดับการศึกษาพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล

วัตถุประสงค์

 1. ทุกหลักสูตรมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน บัณฑิตแข่งขันได้ใน ตลาดแรงงาน
 2. คณาจารย์มีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีการพัฒนา เผยแพร่ และถ่ายทอดผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยเพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
 3. มีเครือข่ายวิชาการและการท ากิจกรรมทางวิชาการในระดับประเทศและนานาชาติ
 4. มีกิจกรรมทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและ บุคลากรในคณะ
 5. มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย บริหารงานอย่างโปร่งใส จัดการ งบประมาณและทรัพยากรอื่นๆอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

หลักสูตรที่เปิดสอน

 1. นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 2. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
 3. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 4. บัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 5. บัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
 6. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดสมัยใหม่ แขนงวิชาการจัดการการตลาดสมัยใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
 7. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดสมัยใหม่ แขนงวิชาการจัดการการตลาดค้าปลีก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
 8. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
 9. เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
 10. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
 11. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
 12. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563


เว็บไซต์