คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สร้างนวัตกรรมบนฐานการวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ปรัชญา

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ปณิธาน

เสริมสร้างคุณธรรม เป็นเลิศทางวิชาการ งานวิจัยนวัตกรรมเด่น เน้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ มีสมรรถนะที่ตลาดแรงงานต้องการ
 2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
 3. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี น้อมนำแนวพระราชดำริ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 4. บริหารจัดการคณะให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
 5. พัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับทุกภาคส่วน

วิสัยทัศน์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สร้างนวัตกรรมบนฐานการวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

-

หลักสูตรที่เปิดสอน

 1. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
 2. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
 3. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
 4. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
 5. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
 6. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
 7. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
 8. การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 9. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 10. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
 11. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
 12. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงสร้างสรรค์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
 13. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
 14. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
 15. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการแปรรูปอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565
 16. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564


เว็บไซต์