ประชุมคณะบุุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๐

ประชุมคณะบุุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๐

โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์(๒๒ กันยายน ๒๕๖๐)

โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์(๒๒ กันยายน ๒๕๖๐)

โครงการพัฒนาสมรรถนะสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โครงการพัฒนาสมรรถนะสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ทำบุญตักบาตร ทำดีถวายในหลวง ในช่วงเข้าพรรษา

ทำบุญตักบาตร ทำดีถวายในหลวง ในช่วงเข้าพรรษา

ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ประชุมมอบนโยบายกับผู้บริหาร

ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ประชุมมอบนโยบายกับผู้บริหาร


กิจกรรม ทั้งหมด

:: รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหวทิยาลัย (งบรายได้) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 19 มีนาคม 2561


:: รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(งบรายได้) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสรุินทร์ 22 กุมภาพันธ์ 2561


:: รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยงบรายได้(สายผู้สอน) 12 กุมภาพันธ์ 2561


:: รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยงบรายได้(สายผู้สอน) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 05 กุมภาพันธ์ 2561


:: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ ๐๒๗/๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยงบรายได้ (สายผู้่สอน) 24 มกราคม 2561


:: รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สายผู้สอน) 29 ธันวาคม 2560


:: รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยงบรายได้(สายผู้สอน) 29 ธันวาคม 2560


:: รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยงบรายได้ 22 ธันวาคม 2560


:: รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยงบรายได้(สายผู้สอน) 20 ธันวาคม 2560


:: รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สายผู้สอน) 20 ธันวาคม 2560


:: ผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 15 ธันวาคม 2560


:: รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรรับโอนเป็นราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 08 ธันวาคม 2560


:: รับบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย(งบรายได้) (สายผู้สอน) 30 พฤศจิกายน 2560


:: รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทตำแหน่งวิชาการ (สายการสอน) 28 พฤศจิกายน 2560


:: รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(งบรายได้) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 20 พฤศจิกายน 2560


ข่าวรับสมัครงาน ทั้งหมด

:: ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอและเข้ารวมประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ


:: ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ


:: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาทุนการศึกษาพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา


:: รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเข้ารับการคัดเลือกขอรับทุนการศึกษาพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา


:: กำหนดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2556 – 2557


:: ขอเชิญประกวดแผนการตลาด “FMS SRRU Marketing Plan Award 2015″


:: พิธีไหว้ครู – สู่ขวัญนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558


:: ผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาไทย


:: งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


:: โครงการบริการวิชาการ เรื่อง”update”กฎหมายภาษีอากรธุรกิจ ที่อาคารลานช้าง (มรภ.) 9/7/2558


:: โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัยที่อาคาร30ระหว่างวันที่ 9-10/7/2558


:: โครงการสมาธิมวยไทย สู่มวยโลก 16-18 ก.ค.2558 ม.ราชภัฏสุรินทร์


:: เรื่อง การขอเสนอรับทุนอุดหนุนการวิจัย


:: ประกาศ เรื่องการอุดหนุนทุนการวิจัย


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด

:: ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงิน บัญชี พัสดุ แผนงบประมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


:: ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วงดุริยางค์เครื่องลม Wind Orchestra Band จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


:: ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงิน บัญชี พัสดุ แผนงบประมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


:: ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


:: ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


:: ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


:: ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วงดุริยางค์เครื่องลม Wind Orchestra Band จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


:: สัญญาเลขที่ ซ.๐๔/๒๕๖๐ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) จำนวน ๓๓ เครื่อง


:: ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


:: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


:: ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วงดุริยางค์เครื่้องลม Wind Orchestra Band จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


:: ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุฝึก-วัสดุรายวิชา ประเภท วัสดุสำนักงาน ๑๖๒ ราย ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


:: เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการจัดซื้อวัสดุฝึก-วัสดุรายวิชาประเภท วัสดุสำนักงาน ๑๖๒ รายการ


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด

© 2016 Surindra Rajabhat University, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : adminweb@srru.ac.th

เมนูอื่นๆ

Social Media