- ยินดีต้อนรับ รองแม่ทัพภาคที่ 2 และกองพลทหารราบที่ 6 พร้อมด้วย อ.ศักดิ์ครินช์ จงหาญ (ครูนะ) วิทยากร บรรยายพิเศษ การสร้างแรงบันดาลใจ inspiration talk ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์


- เรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา และเรียนเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในวันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒


- 14 กุมภาพันธ์.."วันราชภัฏ" ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมงาน "วันราชภัฏ" 14 กุมภาพันธ์ ครบรอบ 27 ปี วันพระราชทานนามสถาบันราชภัฏ


- ขอเชิญชวนร่วมโครงการสัมมนาการใช้ภาษาไทยในหัวข้อ “เทคนิคการสอนภาษาไทยอละการใช้จิตวิทยาในการเป็นครู”


- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยใหม่ จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 1/2562


- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากรัฐสภาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly - AIPA) ในปี 2562


อ่านข่าวเพิ่มเติม

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(ประเภทวิชาการ) จำนวน ๔ อัตรา


- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ(สายผู้สอน) จำนวน ๑ อัตรา


- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) จำนวน ๔ อัตรา


- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ พนักงานมหาวิทยาลัย งบรายได้ (สายวิชาการ) จำนวน ๓ อัตรา


- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ จำนวน 4 อัตรา


- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยงบรายได้ ประเภทวิชาการ จำนวน 3 อัตรา


อ่านข่าวเพิ่มเติม

- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อชุดปฏิบัติการเซลล์ทางพืชไร่/พืชสวน 1 ชุด


- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง 1 งาน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งสายสื่อสัญญาณระบบเครือข่ายสื่อสาร อุปกรณ์เครือข่าย และระบบจัดการสารสนเทศทางการบริหาร ณ ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาพื้นที่ทุ่งกุลา ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


- ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


- ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง 1 งาน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


อ่านข่าวเพิ่มเติม

SRRU

Social Links