รายการข่าวสารมหาวิทยาลัย

แจ้งบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกในลำดับสำรองเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู) ประจำปีการศึกษา 2561
Image
แจ้งบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกในลำดับสำรองเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู) ประจำปีการศึกษา 2561
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาในการสอบข้อเขียน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561
Image
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาในการสอบข้อเขียน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561
ขอเชิญ นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และผู้สนใจทั่วไป สมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นสำหรับระบบฐานข้อมูลบนแอนดรอยด์”
Image
ขอเชิญ นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และผู้สนใจทั่วไป สมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นสำหรับระบบฐานข้อมูลบนแอนดรอยด์”
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู)ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
Image
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู)ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Office 365 สำหรับบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมล้านช้าง ชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง
Image
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Office 365 สำหรับบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมล้านช้าง ชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง
รายชื่อผู้มีสิทธฺ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู)ประจำปีการศึกษา 2561
Image
รายชื่อผู้มีสิทธฺ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู)ประจำปีการศึกษา 2561
ศูนย์ภาษา เปิดลงทะเบียนสอบ TOEIC รอบพิเศษวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 - รับจำนวนจำกัดที่ 50 ที่นั่ง เท่านั้น
Image
ศูนย์ภาษา เปิดลงทะเบียนสอบ TOEIC รอบพิเศษวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 - รับจำนวนจำกัดที่ 50 ที่นั่ง เท่านั้น
ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) ประจำปีการศึกษา 2561
Image
ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) ประจำปีการศึกษา 2561
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินภาครัฐ และการแก้ไขประเด็นปัญหาที่ถูกต้อง”
Image
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินภาครัฐ และการแก้ไขประเด็นปัญหาที่ถูกต้อง”
ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC วันที่ 26 พฤษภาคม 2561
Image
ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC วันที่ 26 พฤษภาคม 2561
ประกาศรับสมัครอบรมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC
Image
ประกาศรับสมัครอบรมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC
กำหนดการรายงานตัวฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและสถานที่จำหน่ายชุดนักศึกษา/รับชุดครุย/จองภาพหมู่/บริการรับแต่งหน้า/เครื่องหมาย
Image
กำหนดการรายงานตัวฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและสถานที่จำหน่ายชุดนักศึกษา/รับชุดครุย/จองภาพหมู่/บริการรับแต่งหน้า/เครื่องหมาย
เส้นทางการเดินรถและจุดจอดรถ ช่วงวันรับเสด็จฯ 23 ก.พ.61
Image
เส้นทางการเดินรถและจุดจอดรถ ช่วงวันรับเสด็จฯ 23 ก.พ.61
ศูนย์ภาษา ขอเลื่อนกำหนดวันสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC จากวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เป็น วันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องเธียเตอร์ คณะมนุษศาสตรและสังคมศาตร์
Image
ศูนย์ภาษา ขอเลื่อนกำหนดวันสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC จากวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เป็น วันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องเธียเตอร์ คณะมนุษศาสตรและสังคมศาตร์
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2561
Image
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2561
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคใหม่ : การวิจัยแบบผสม" ระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี สวนป่ารีสอร์ท จังหวัดสุรินทร์
Image
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคใหม่ : การวิจัยแบบผสม" ระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี สวนป่ารีสอร์ท จังหวัดสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจ ส่งบทคัดย่องานวิจัยหรือผลงานวิจัย เพื่อนำเสนอใน การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ “สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10”
Image
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจ ส่งบทคัดย่องานวิจัยหรือผลงานวิจัย เพื่อนำเสนอใน การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ “สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10”
การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยใหม่ จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี ๒๕๖๑
Image
การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยใหม่ จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี ๒๕๖๑

© 2016 Surindra Rajabhat University, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : adminweb@srru.ac.th

เมนูอื่นๆ

Social Media