โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามแนวทาง การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE)
พฤหัสบดี 21 ก.ย. | by สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อบรมสัมนา
2946

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามแนวทาง การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) ให้กับผู้รับผิดชอบรายวิชาของหลักสูตร (ครั้งที่ 1) วันที่ 9 ม.ค. 66 ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น 3 อาคาร 44 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

-หนังสือประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ https://bit.ly/3WRuxBf
-รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการ https://bit.ly/3VU5psc
-กำหนดการโครงการ https://bit.ly/3Xb61uS

** ขอให้ผู้เข้าอบรมในแต่ละหลักสูตรเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook(อย่างน้อยหลักสูตรละ 1 เครื่อง) และปลั๊กไฟ เข้าร่วมการอบรม