ม.ราชภัฏสุรินทร์ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “โครงการ สร้าง เสริม สุข มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สู่สังคมสุขภาวะ”
พฤหัสบดี 21 ก.ย. | by งานประชาสัมพันธ์
ข่าวทั่วไป
5041

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องฉัททันต์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.ดร. ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ “สร้าง เสริม สุข มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สู่สังคมสุขภาวะ” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุขภาวะ โดยส่งเสริมสุขภาวะตามแนวทางความสุข 8 ประการ และแนวทางของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในกลุ่มบุคลากร อาจารย์ นักศึกษา และชุมชนรอบข้าง พัฒนาและสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสุขภาวะท้ัง 38 แห่ง ให้เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมงานสุขภาวะในระดับพื้นที่ และพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุขภาวะ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการถ่ายทอด และขยายผลงานสุขภาวะองค์กรสู่สังคมรอบข้าง

ในการนี้มีคณะกรรมการดำเนินงานจากแต่ละคณะ รวมถึงคณะกรรมการดำเนินงานจากโรงเรียนสาธิตฯ ร่วมหารือแนวทางในการดูแลสุขภาพจิตแก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา และแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข Happy University ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาระบบนิเวศภายในองค์กรสู่สังคมสุขภาวะ


อัลบัมรูป
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image