ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารการศึกษาอเนกประสงค์ 8 ชั้น 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤหัสบดี 21 ก.ย. | by งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
จัดซื้อจัดจ้าง
3608

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารการศึกษาอเนกประสงค์ 8 ชั้น 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)