รายละเอียดข่าวสาร

...

เปิดรับสมัครนักศึกษา (ทุกชั้นปี) ทำประกันอุบัตินักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ติดต่อสอบถามรายละเอียด และส่งใบสมัครได้ที่ งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร. 044-520843

ศูนย์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาที่ขอกู้ยืม เงินให้กูยืมเพื่อการศึกษา   กยศ.และกรอ. ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2558 ณ อาคารฝึกประสบการณ์ล้านช้าง ชั้น 2

© 2016 Surindra Rajabhat University, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : adminweb@srru.ac.th

เมนูอื่นๆ

Social Media