งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

20/07/2015

เปิดรับสมัครนักศึกษา (ทุกชั้นปี) ทำประกันอุบัตินักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ติดต่อสอบถามรายละเอียด และส่งใบสมัครได้ที่ งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร. 044-520843

ศูนย์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาที่ขอกู้ยืม เงินให้กูยืมเพื่อการศึกษา   กยศ.และกรอ. ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2558 ณ อาคารฝึกประสบการณ์ล้านช้าง ชั้น 2

SRRU

Social Links