รายละเอียดข่าวสาร

...

3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมฉัททันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช สุทธิกุลสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมมอบนโยบายและแนวทางทางดำเนินงาน การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์(Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยได้รับเกียรติจากนายอดุลย์ วันดี สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสุรินทร์
© 2016 Surindra Rajabhat University, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : adminweb@srru.ac.th

เมนูอื่นๆ

Social Media