โครงการพัฒนาสมรรถนะสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

03/09/2017

ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ขึ้น เพื่อทดสอบและอบรมทักษะด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1ปีการศึกษา 2560 ทุกคน โดยกิจกรรมโครงการประกอบด้วย การทดสอบก่อนการอบรม (Pre-Test) การอบรม (Training) และการทดสอบหลังการอบรม (Post-Test) ซึ่งการทดสอบก่อนการอบรม (Pre-Test) ได้จัดขึ้นในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา และวันที่ 2-3 กันยายน 2560 นี้ เป็นการอบรมทักษะด้านภาษาไทย ณ ห้องประชุมไพฑูรย์ ชั้น 2 อาคาร 30 และ ห้อง 28203 ชั้น 2 อาคาร 28 โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับการอำนวยการและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส่วน การอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษ จะจัดขึ้นในวันที่ 9-10 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 และ การอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จะจัดขึ้นในวันที่ 16 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 โดยสามารถดูรายละเอียดกำหนดการอบรมและรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมได้ที่ www.facebook.com/lc.srru / www.facebook.com/pr.srru และ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

SRRU

Social Links