โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์(๒๒ กันยายน ๒๕๖๐)

22/09/2017

วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐น.ณ ห้องประชุมฉัททันต์ ชั้น ๒ รองศาสตราจารย์ อานนท์ เที่ยงตรง กรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นประธาน ประชุมโครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อรับมอบนโยบายด้านวิชาการ


ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์

SRRU

Social Links