ขอเชิญ นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และผู้สนใจทั่วไป สมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นสำหรับระบบฐานข้อมูลบนแอนดรอยด์”

19/06/2018

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ขอเชิญ นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และผู้สนใจทั่วไป สมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นสำหรับระบบฐานข้อมูลบนแอนดรอยด์”

อบรมในวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2561 โดยนายชัยวุฒิ  พรหมบุตร (มาสเตอร์อึ่ง)

ณ ห้องประชุม 29101 ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม

  1. มีความรู้ด้านภาษา JAVA/Xml/MySQL ระดับปานกลาง
  2. มีความสนใจในการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นสำหรับระบบฐานข้อมูลบนแอนดรอยด์
  3. สามารถเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการได้ตลอดหลักสูตร รวม 20 ชั่วโมง

อัตราค่าลงทะเบียน

  1. นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อบรมฟรี
  2. ผู้สนใจทั่วไป ชำระค่าลงทะเบียนในอัตราท่านละ 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดและกำหนดการ


สำหรับนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


สำหรับบุคคลภายนอก

SRRU

Social Links