แจ้งบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกในลำดับสำรองเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู) ประจำปีการศึกษา 2561

01/07/2018

 

แจ้งบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกในลำดับสำรองเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู) ประจำปีการศึกษา 2561

 

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้สอบผ่าน

SRRU

Social Links