ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี รอบโควตา (พิเศษ) ปีการศึกษา 2562

28/11/2018

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี รอบโควตา (พิเศษ) ปีการศึกษา 2562 รายงานตัววันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561

เตรียมเอกสารรายงานตัวดังต่อไปนี้
1. ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก พิมพ์เอกสารรายงานตัวที่เว็บไซต์รับสมัคร และพิมพ์เอกสารติดรูปถ่าย 1 นิ้วที่เอกสารให้เรียบร้อย
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
4. สำเนาใบรายงานผลการเรียน 2 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
5. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
6. ค่าใช้จ่ายสำหรับรายงานตัว จำนวนเงินตามประกาศ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

SRRU

Social Links