ม.ราชภัฏสุรินทร์ นำผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมแสดงในงานกิจกรรมการประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ฯ "RJ38"
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการวิจัยการจัดการทุนทางวัฒนธรรม เพื่อยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของกลุ่มชาติพันธุ์กูยคนเลี้ยงช้าง จ.สุรินทร์
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์แก้จนชุมชนยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
หน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า จ.สุรินทร์ และหน่วยงานคลินิกเทคโนโลยี ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมแสดงผลงานวิจัยนวัตกรรมในงานการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 43 ประจำปีการศึกษา 2565