ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) และตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป จำนวน 29 รายการ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) และตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์กล้องจุุลทรรศน์แบบเสตอริโอ (Stereomicroscope) จำนวน 10 เครื่อง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์เครื่องมือวัดการดูดกลืนแสง จำนวน 1 ชุด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณเส้นใย จำนวน 1 ชุด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณไขมัน จำนวน 1 ชุด