ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติงานสตูดิโอสำหรับการเรียนการสอนนิเทศศาสตร์และงานประชาสัมพันธ์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 44) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการสำหรับบันทึกภาพและถ่ายทอดสดสัญญาณวีดีทัศน์เคลื่อนที่ (Mobile Video LIve Stream) อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 44) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการสตูดิโอสำหรับการเรียนการสอนนิเทศศาสตร์และงานประชาสัมพันธ์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 44) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์งานสตูดิโอ สำหรับงานสตุดิโออาชีพ สาขาดนตรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์งานสตูดิโอ สำหรับงานสตุดิโอเบื้องต้น สาขาดนตรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566