โครงการอบรมสมรรถนะดิจิทัล สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศทางการบริหาร (MIS SRRU) สู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ”
ขอเชิญครูบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และนักศึกษา เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม Cisco WebEx เพื่อการเรียนการสอนและการฝึกอบรม
ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการอบรมส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลในรูปแบบออนไลน์
งานการศึกษาต่อเนื่องฯ ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมออนไลน์ “แนวทางการพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต”
การอบรมรูปแบบแคมป์ออนไลน์ หัวข้อ "การส่งเสริมจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและทักษะโค้ดดิ้งเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมของครูจังหวัดสุรินทร์”
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Cisco WebEx วันที่ 16 กรกฎาคม 64
ขอเชิญร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยโดยการนำเสนอผลงานวิชาการด้วย Google Scholar ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์
การทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1/2564