การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
การสรรหา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การสรรหา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
การสรรหา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ขั้นตอนการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ตามมติ ครม.
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง มาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง การชะลอการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในการดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสรรหาอธิการบดี ผู้อำนวยการฯ และคณบดี