สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

“สร้างมาตรฐานการศึกษา พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ในการให้บริการอย่างมีประสิทธิผล บนหลักธรรมาภิบาล”

เข้าสู่เว็บไซต์