ผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนะรินทร์ ทับมะเริง
รองศาสตราจารย์ ดร.นิติพัฒน์ พัฒนฉัตรชัย
ประกาศ