demand img

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

E-Service
*หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยได้จัดทำระบบ E-Service สำหรับให้บริการนักศึกษา เช่น ระบบจองวิชาเรียน ระบบประเมินกิจกรรม ระบบอีเลิร์นนิ่ง

E-Service
*หมายเหตุ: สำหรับอาจารย์ เเละบุคลากรภายใน เช่น ระบบจัดการชั้นเรียน ระบบจัดการงานประชุม

E-Service
*หมายเหตุ: ระบบบริการต่าง ๆ ของสำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ