demand img

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

แผนการใช้จ่าบงบประมาณประจำปี
*หมายเหตุ: แผนการดำเนินงานประจำปี 2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
*หมายเหตุ: แผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าถึงข้อมูลได้จากเว็บไซต์ กองนโยบายเเละเเผน