demand img

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน
*หมายเหตุ: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน เข้าถึงข้อมูลได้จากเว็บไซต์กองนโยบายเเละเเผน

คำชี้เเจง O 23
*หมายเหตุ: คำชี้เเจง