demand img

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
*หมายเหตุ: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงิน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563