demand img

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
*หมายเหตุ: การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมติดตามประเมินผล ในปี พ.ศ.2564