ทำไม่ต้อง Work & Learn from home?

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย จึงจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนหรือปฏิบัติงานจากที่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปได้อย่างราบรื่น มหาวิทยาลัยจึงได้จัดเตรียมเครื่องมือ/ระบบสารสนเทศสำหรับการเรียนหรือทำงานจากที่บ้านไว้ให้ดังต่อไปนี้

คู่มือโปรแกรมสำหรับจัดการเรียนการสอนออนไลน์

เครื่องมือ/บริการ

1. Microsoft Teams

หน่วยงาน/อาจารย์ สามารถใช้ Microsoft Teams ในการทำงานนอกสถานที่ได้ผ่านทางออนไลน์ (web browser) หรือดาวน์โหลดโปรแกรมบนทุกอุปกรณ์ โดยมีรูปแบบการทำงาน เช่น การประชุม VDO Conference, การแชทและการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต, การเก็บ/ใช้งานเอกสารร่วมกัน

2. Office 365

สำหรับจัดการงานเอกสารทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์