ลิ้งค์ด่วน บริการวิชาการ ระบบเครือข่าย บริการด้านไอที บริการอื่นๆ รวมสายตรงผู้บริหาร งานวิจัยที่เผยแพร่ แบบฟอร์มกองทุน

บริการอีเมล์บุคลากร
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
 
What's new

ข่าวประชาสัมพันธ์ News Feed feed
08/05/2557 ปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
ปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
07/11/2556 ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสายสนับสนุน R to R
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสายสนับสนุน R to R มหาวิทยาลัยราชภัฏุสุรินทร์
05/11/2556 ความร่วมมือของอาเซียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง "ความร่วมมือของอาเซียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"
05/07/2556 เรื่อง การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เรื่อง การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ดูทั้งหมด...

อบรม / สัมมนา News Feed feed
07/01/2558 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
20/05/2557 โครงการอบรมปรับพื้นฐานทางภาษาไทย สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอเชิญนักศึกษาสาขาภาษาไทยชั้นปีที่ ๑ เข้าร่วมโครงการอบรมปรับความรู้พื้นฐานทางภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
14/08/2556 โครงการ อบรม "การจัดการความรู้กับการประกันคุณภาพการศึกษา"
"การจัดการความรู้กับการประกันคุณภาพการศึกษา"ในวันศุกร์ที่ 16 และวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556 วิทยากร อ.ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา ม.รังสิต
20/02/2556 โครงการสัมนา หัวข้อ "การเขียนบทความวิจัยและนวัตกรรมใหม่ในแวดวงการศึกษา"
การเขียนบทความวิจัยและนวัตกรรมใหม่ในแวดวงการศึกษา
ดูทั้งหมด...

จัดซื้อ / จัดจ้าง News Feed feed
25/02/2558 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
05/02/2558 สอบราคาซื้อพัดลมแขวนเพดานแบบโคจร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๐๐ เครื่อง
สอบราคาซื้อพัดลมแขวนเพดานแบบโคจร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๐๐ เครื่อง
04/02/2558 ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อชุดเครื่องเสียงประจำห้องเธียเตอร์และชุดเครื่องเสียงประจำหอประชุม มหาวิทยาลัย
ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อชุดเครื่องเสียงประจำห้องเธียเตอร์และชุดเครื่องเสียงประจำหอประชุม มหาวิทยาลัย
29/01/2558 ประกวดราคาซื้อโต้ะเก้าอี้สำหรับอาจารย์และเก้าอี้เลคเชอร์สำหรับนักศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาซื้อโต้ะเก้าอี้สำหรับอาจารย์และเก้าอี้เลคเชอร์สำหรับนักศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ดูทั้งหมด...

ข่าวรับสมัคร News Feed feed
28/11/2557 รายชื่อผู้มีสิทธิ์การคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์การคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
21/11/2557 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ(สายสนับสนุน)
21/11/2557 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ทำหน้าที่สอน วิจัยและบริหารการวิชาการ(สายผู้สอน)
21/11/2557 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ประเภททั่วไป กล่มงานบริหารทั่วไป (สายสนับสนุน)
ดูทั้งหมด...


สารจากอธิการบดี
สายตรงอธิการบดี   ดูทั้งหมด...
Surindra Rajabhat University All rights reserved.  Contact webmaster@srru.ac.th