ลิ้งค์ด่วน บริการวิชาการ ระบบเครือข่าย บริการด้านไอที บริการอื่นๆ รวมสายตรงผู้บริหาร งานวิจัยที่เผยแพร่ แบบฟอร์มกองทุน

บริการอีเมล์บุคลากร
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
 
What's new

ข่าวประชาสัมพันธ์ News Feed feed
08/05/2557 ปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
ปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
07/11/2556 ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสายสนับสนุน R to R
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสายสนับสนุน R to R มหาวิทยาลัยราชภัฏุสุรินทร์
05/11/2556 ความร่วมมือของอาเซียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง "ความร่วมมือของอาเซียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"
05/07/2556 เรื่อง การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เรื่อง การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ดูทั้งหมด...

อบรม / สัมมนา News Feed feed
21/05/2558 โครงการอบรมปรับพื้นฐานทักษะด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์
สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
30/04/2558 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โปรแกรมสำเร็จรูป LaTeX สำหรับการพิมพ์เอกสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2558
07/01/2558 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
20/05/2557 โครงการอบรมปรับพื้นฐานทางภาษาไทย สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอเชิญนักศึกษาสาขาภาษาไทยชั้นปีที่ ๑ เข้าร่วมโครงการอบรมปรับความรู้พื้นฐานทางภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ดูทั้งหมด...

จัดซื้อ / จัดจ้าง News Feed feed
27/05/2558  ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรวม จำนวน 1 หลัง
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรวม จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15/05/2558 ขายทอดตลาดพัสดุชารุด เสื่อมคุณภาพ จานวน ๒๓๑ รายการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขายทอดตลาดพัสดุชารุด เสื่อมคุณภาพ จานวน ๒๓๑ รายการ
12/05/2558 สอบราคาซื้อหนังสือเรียน จำนวน ๑๖๔ รายการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อหนังสือเรียน จำนวน ๑๖๔ รายการ ตามรายการ
06/05/2558 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์) จำนวน ๑๖ รายการ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์) จำนวน ๑๖ รายการ
ดูทั้งหมด...

ข่าวรับสมัคร News Feed feed
29/04/2558 การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)
การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
28/11/2557 รายชื่อผู้มีสิทธิ์การคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์การคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
21/11/2557 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ(สายสนับสนุน)
21/11/2557 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ทำหน้าที่สอน วิจัยและบริหารการวิชาการ(สายผู้สอน)
ดูทั้งหมด...


สารจากอธิการบดี
สายตรงอธิการบดี   ดูทั้งหมด...Surindra Rajabhat University All rights reserved.  Contact webmaster@srru.ac.th