ลิ้งค์ด่วน บริการวิชาการ ระบบเครือข่าย บริการด้านไอที บริการอื่นๆ รวมสายตรงผู้บริหาร งานวิจัยที่เผยแพร่ แบบฟอร์มกองทุน

บริการอีเมล์บุคลากร
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
 
What's new

ข่าวประชาสัมพันธ์ News Feed feed
08/05/2557 ปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
ปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
07/11/2556 ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสายสนับสนุน R to R
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสายสนับสนุน R to R มหาวิทยาลัยราชภัฏุสุรินทร์
05/11/2556 ความร่วมมือของอาเซียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง "ความร่วมมือของอาเซียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"
05/07/2556 เรื่อง การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เรื่อง การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ดูทั้งหมด...

อบรม / สัมมนา News Feed feed
20/05/2557 โครงการอบรมปรับพื้นฐานทางภาษาไทย สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอเชิญนักศึกษาสาขาภาษาไทยชั้นปีที่ ๑ เข้าร่วมโครงการอบรมปรับความรู้พื้นฐานทางภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
14/08/2556 โครงการ อบรม "การจัดการความรู้กับการประกันคุณภาพการศึกษา"
"การจัดการความรู้กับการประกันคุณภาพการศึกษา"ในวันศุกร์ที่ 16 และวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556 วิทยากร อ.ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา ม.รังสิต
20/02/2556 โครงการสัมนา หัวข้อ "การเขียนบทความวิจัยและนวัตกรรมใหม่ในแวดวงการศึกษา"
การเขียนบทความวิจัยและนวัตกรรมใหม่ในแวดวงการศึกษา
07/12/2555 โครงการสัมมนาเกียรติบัตรครูสังคมศึกษากับอาเซียน
โครงการสัมมนาเกียรติบัตรครูสังคมศึกษากับอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ดูทั้งหมด...

จัดซื้อ / จัดจ้าง News Feed feed
24/07/2557 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) จานวน ๕ รายการ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) จานวน ๕ รายการ
21/07/2557 สอบราคาซื้อชุดไมโครโฟนตั้งโต๊ะและเครื่องขยายเสียงพร้อมชุดควบคุมไมค์ประชุม จำนวน ๓ รายการ
สอบราคาซื้อชุดไมโครโฟนตั้งโต๊ะและเครื่องขยายเสียงพร้อมชุดควบคุมไมค์ประชุม จำนวน ๓ รายการ
03/07/2557 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถตู้ VIP) จานวน ๑ คัน
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถตู้ VIP) จานวน ๑ คัน
10/06/2557 สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สาเนาระบบดิจิตอล จานวน ๔ เครื่อง
สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สาเนาระบบดิจิตอล จานวน ๔ เครื่อง
ดูทั้งหมด...

ข่าวรับสมัคร News Feed feed
31/07/2557 รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู)
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู)
31/07/2557 ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์/นักวิชาการประจำสาขา
ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์/นักวิชาการประจำสาขา
29/07/2557 การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)
การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
24/07/2557 รายชื่อผู้มีสิทธิการรับคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รายชื่อผู้มีสิทธิการรับคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ดูทั้งหมด...
2007 Surindra Rajabhat University All rights reserved.  Contact webmaster@srru.ac.th   Last update : 27/03/2551