ลิ้งค์ด่วน บริการวิชาการ ระบบเครือข่าย บริการด้านไอที บริการอื่นๆ รวมสายตรงผู้บริหาร งานวิจัยที่เผยแพร่ แบบฟอร์มกองทุน

บริการอีเมล์บุคลากร
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
 
What's new

ข่าวประชาสัมพันธ์ News Feed feed
08/05/2557 ปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
ปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
07/11/2556 ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสายสนับสนุน R to R
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสายสนับสนุน R to R มหาวิทยาลัยราชภัฏุสุรินทร์
05/11/2556 ความร่วมมือของอาเซียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง "ความร่วมมือของอาเซียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"
05/07/2556 เรื่อง การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เรื่อง การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ดูทั้งหมด...

อบรม / สัมมนา News Feed feed
20/05/2557 โครงการอบรมปรับพื้นฐานทางภาษาไทย สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอเชิญนักศึกษาสาขาภาษาไทยชั้นปีที่ ๑ เข้าร่วมโครงการอบรมปรับความรู้พื้นฐานทางภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
14/08/2556 โครงการ อบรม "การจัดการความรู้กับการประกันคุณภาพการศึกษา"
"การจัดการความรู้กับการประกันคุณภาพการศึกษา"ในวันศุกร์ที่ 16 และวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556 วิทยากร อ.ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา ม.รังสิต
20/02/2556 โครงการสัมนา หัวข้อ "การเขียนบทความวิจัยและนวัตกรรมใหม่ในแวดวงการศึกษา"
การเขียนบทความวิจัยและนวัตกรรมใหม่ในแวดวงการศึกษา
07/12/2555 โครงการสัมมนาเกียรติบัตรครูสังคมศึกษากับอาเซียน
โครงการสัมมนาเกียรติบัตรครูสังคมศึกษากับอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ดูทั้งหมด...

จัดซื้อ / จัดจ้าง News Feed feed
26/08/2557 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน ๔ งาน
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน ๔ งาน
13/08/2557 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ ไม่ใช้ในราชการต่อไปจำนวน 193 รายการ
07/08/2557 สอบราคาซื้อหนังสือ จานวน ๗๓๙ รายการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อหนังสือ จานวน ๗๓๙ รายการ
05/08/2557 ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) จานวน ๕ รายการ
ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) จานวน ๕ รายการ
ดูทั้งหมด...

ข่าวรับสมัคร News Feed feed
30/09/2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนังงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนังงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
30/09/2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนังงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนังงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอน
26/09/2557 การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)
การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
08/09/2557 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏุสุรินทร์
ดูทั้งหมด...
2007 Surindra Rajabhat University All rights reserved.  Contact webmaster@srru.ac.th   Last update : 27/03/2551