ลิ้งค์ด่วน บริการวิชาการ ระบบเครือข่าย บริการด้านไอที บริการอื่นๆ รวมสายตรงผู้บริหาร งานวิจัยที่เผยแพร่ แบบฟอร์มกองทุน

บริการอีเมล์บุคลากร
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
 
What's new

ข่าวประชาสัมพันธ์ News Feed feed
08/05/2557 ปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
ปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
07/11/2556 ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสายสนับสนุน R to R
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสายสนับสนุน R to R มหาวิทยาลัยราชภัฏุสุรินทร์
05/11/2556 ความร่วมมือของอาเซียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง "ความร่วมมือของอาเซียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"
05/07/2556 เรื่อง การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เรื่อง การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ดูทั้งหมด...

อบรม / สัมมนา News Feed feed
24/06/2558 ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ(Call for Paper)
ประชุวิชาการเสอนผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10
09/06/2558 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมปรับความรู้พื้นฐานทางภาษาไทยประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมปรับความรู้พื้นฐานทางภาษาไทยประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
21/05/2558 โครงการอบรมปรับพื้นฐานทักษะด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์
สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
30/04/2558 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โปรแกรมสำเร็จรูป LaTeX สำหรับการพิมพ์เอกสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2558
ดูทั้งหมด...

จัดซื้อ / จัดจ้าง News Feed feed
29/06/2558 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนสายสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนสายสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25/06/2558 สอบราคาซื้อชุดเครื่องเสียงประจำห้องเธียเตอร์และชุดเครื่องเสียงประจำหอประชุม มหาวิทยาลัยฯ
สอบราคาซื้อชุดเครื่องเสียงประจำห้องเธียเตอร์และชุดเครื่องเสียงประจำหอประชุม มหาวิทยาลัยฯ
24/06/2558 สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๕ รายการ
สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๕ รายการ
24/06/2558 สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒๖ รายการ
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒๖ รายการ
ดูทั้งหมด...

ข่าวรับสมัคร News Feed feed
01/07/2558 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(สายสนับสนุน)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเือกสรรเป็นพนักงานราชการ(สายสนับสนุน)
30/06/2558 การรับโฮนขัาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)
การรับโฮนขัาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
29/04/2558 การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)
การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
28/11/2557 รายชื่อผู้มีสิทธิ์การคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์การคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ดูทั้งหมด...


สารจากอธิการบดี
สายตรงอธิการบดี   ดูทั้งหมด...
Surindra Rajabhat University All rights reserved.  Contact webmaster@srru.ac.th