Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดพิธีเปิดป้ายและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการนวัตกรรมการจัดการป่าชุมชนปรีย์ทมด้วยทุนทางสังคม เพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

by งานประชาสัมพันธ์ | พุธ 11 พฤษภาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีเปิดป้ายและการลงนามความร่วมมือพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชนปรีย์ทม ตามโครงการ "นวัตกรรมการจัดการป่าชุมชนปรีย์ทมด้วยทุนทางสังคมเพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน" ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 60 ปี (พ.ศ. 2560 - 2575) เพื่อแสดงหมุดหมายในพื้นที่การพัฒนาของคณะฯ ในการพัฒนาป่าชุมชนปรีย์ทมให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและละคุณค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน โดยมีนายเกษมศักดิ์ แสนโภชน์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น อาจารย์ นักศึกษา ชาวบ้านแสลงพันธ์ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ณ ลานหน้าศาลตายาย ป่าชุมชนปรีย์ทม บ้านแสลงพันธ์ หมู่ที่ 3 ต.สำโรง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

ข้อมูลและภาพจาก: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


อัลบั้มรูป