Blog Detail Pic

กำหนดการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี รหัส 62 และหลักสูตร 5 ปี รหัส 61

by จำรัส มหานาม | จันทร์ 30 พฤษภาคม

งานศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ
กำหนดการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (Exit Exam) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี
รหัส 62 และหลักสูตร 5 ปี รหัส 61 และนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตรและขอสำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2564 รอบสุดท้าย

———————————–
วันที่ 15 มิถุนายน 2565
เวลา 13.00 – 16.30 น.
หมายเหตุ : รอบนี้รอบสุดท้าย หากไม่เข้าสอบจะยื่นขอจบไม่ทันปีการศึกษานี้
———————————–
ลงทะเบียนยื่นความจำนงได้ที่ https://bit.ly/exitexam4june

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบรายชื่อและผลการสอบ