Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ หารือแนวทางในการดำเนินงานจัดการโครงการฯ U2T และโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ร่วมกับ ผู้ช่วย รมว.อว.

by งานประชาสัมพันธ์ | พุธ 8 มิถุนายน

ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมโครงการประชุมสัมมนาแนวทางการบริหารจัดการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล หรือมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T (ยูทูที) และแนวทางการดำเนินโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ปี 2565 ร่วมกับ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อปรึกษาหารือในการหาแนวทางการดำเนินงานจัดการโครงการฯ U2T และโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมล้านช้าง ชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 


อัลบั้มรูป