Blog Detail Pic

“เลื่อน” โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 ออกไปไม่มีกำหนด

by Administrator | จันทร์ 30 มีนาคม

หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอแจ้งถึงนักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ทุกคนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 เพื่อขอ “เลื่อน” โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 ออกไปไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จะเข้าสู่สภาวะปกติ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร. 0 4471 0047 ต่อ 0013