Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

by งานประชาสัมพันธ์ | อังคาร 1 พฤศจิกายน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดย ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง ได้ขึ้นแท่นเวทีเพื่อถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เปิดกรวยดอกไม้ ถวายบังคม และรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จากนั้นกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตามลำดับ

ในการนี้ ดร.ถนอม อินทรกำเนิด ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นผู้อัญเชิญพระบรมราชโองการฯ โดยมีผู้มีเกียรติจากภาครัฐ ภาคเอกชน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธีและร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้