Blog Detail Pic

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

by งานประชาสัมพันธ์ | อังคาร 1 พฤศจิกายน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 2 คน ดังนี้

 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเดช โพธิกุล

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริลักษณ์ บุ้งทอง


อัลบั้มรูป