Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลง MOA โครงการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากกัญชงและกัญชา กับบริษัท CBCB

by งานประชาสัมพันธ์ | พุธ 2 พฤศจิกายน

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมฉัททันต์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Agreement : MOA) โครงการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากกัญชงและกัญชา ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และ บริษัท ซีบีซีบี อินเตอร์เนชันแนล เมดิคอล เทคโนโลยี จำกัด โดย พล.ท.ชุมพร อินทร์ทองน้อย ที่ปรึกษา บริษัท ซีบีซีบี

ทั้งนี้จะใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ภายในศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาทุ่งกุลาร้องไห้ ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ เป็นสถานที่ทำการวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการเพาะปลูกกัญชงและกัญชาด้วยระบบฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm) และทางการแพทย์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตามกฎหมาย อีกทั้งส่งเสริมให้สถานที่วิจัยเป็นศูนย์การเรียนรู้และให้คำปรึกษาแก่บุคคล เกษตรกร และชุมชนที่สนใจด้วย


อัลบั้มรูป