Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2565

by งานประชาสัมพันธ์ | พฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.59 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กำหนดเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2565 โดย ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานทอดถวายผ้ากฐิน ในการนี้ ดร.ถนอม อินทรกำเนิด ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ แขกผู้มีเกียรติ รวมถึงชาวบ้านบ้านมะเมียงและชุมชนใกล้เคียง เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ วัดบ้านมะเมียง ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

สำหรับยอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2565 ที่มอบให้แก่วัดบ้านมะเมียง ได้จำนวนทั้งสิ้น 754,603 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยสามบาทถ้วน)