เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์เทคนิคฟลูออร์เรสเซนส์พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ภาพถ่าย จำนวน 1 เครื่อง

by นายณัฐพงษ์ กมลบูรณ์ | อังคาร 15 พฤศจิกายน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 328/2565 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์เทคนิคฟลูออร์เรสเซนส์พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ภาพถ่าย จำนวน 1 เครื่อง

ดาวน์โหลดไฟล์