เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ครุภัณฑ์เครื่่องตัดชิ้นเนื้อเยื่ออัตโนมัติ (Automatic microtome) จำนวน 1 เครื่อง

by นายณัฐพงษ์ กมลบูรณ์ | อังคาร 15 พฤศจิกายน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 330/2565 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ครุภัณฑ์เครื่่องตัดชิ้นเนื้อเยื่ออัตโนมัติ (Automatic microtome) จำนวน 1 เครื่อง

ดาวน์โหลดไฟล์