เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณเส้นใย จำนวน 1 ชุด

by นายณัฐพงษ์ กมลบูรณ์ | อังคาร 15 พฤศจิกายน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 332/2565 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ครุภัณฑ์เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณเส้นใย จำนวน 1 ชุด

ดาวน์โหลดไฟล์