Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ ลงนาม MOU กับ Manipur University of Culture เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนางานวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ

by งานประชาสัมพันธ์ | อาทิตย์ 27 พฤศจิกายน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดย ดร.ถนอม อินทรกำเนิด ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าแทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.จำนงค์ จันทร์เขียว ผู้ช่วยอธิการบดีด้านศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.ดร.พีรวัส อินทวี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และคณะ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กับ Manipur University of Culture เพื่อส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัย ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม และพัฒนางานวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ Hotel Nirmala, Imphal, Manipur, India


อัลบั้มรูป